Skolens mission

Sankt Pauls Skole er oprettet i 1976 som en katolsk privatskole i Sankt Pauls Kirkes sogn i Taastrup. Den bygger på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn.

Skolens Vision:

Sankt Pauls Skole bygger hele sit virke på det katolske livs- og menneskesyn og ønsker med udgangspunkt i det enkelte menneskes umistelige værdi at give den enkelte elev de bedst mulige vilkår for at udvikle sine evner i fællesskab, med respekt overfor andre og overfor det skabte, således at eleverne styrkes og modnes til at træffe etisk funderede valg.

Skolens værdigrundlag:

Fagligheden skal blomstre ud fra forudsætningen om tryghed og trivsel, så eleverne oplever, at skolegangen er meningsfuld og præges af engagement, oplevelser og udfordringer tilpasset den enkelte elevs forudsætninger

Eleverne skal ud fra egne evner modnes og lære at acceptere og overvinde eventuelle vanskeligheder med lydhørhed og omsorg, så de motiveres til at lære og udvikle sig i fællesskabet

Eleverne skal modnes, udfordres og overraskes, så de forundres over rummeligheden og mangfoldigheden i undervisningen. Eleverne skal opdage og tilegne sig ny viden samt erkende egen og andres værdi i det danske samfund - uanset deres køn eller etnictet.

Skolens mål:

At eleverne forlader skolen med et aftryk, der afspejler ansvar, respekt og tolerance, grundfæstet i det kristne budskab om fred, sameksistens og næstekærlighed med Gud i centrum.

At eleverne forlader skolen med en solid basisviden og i ydmyghed er afklaret på egne værdier, evner og fremtidige muligheder i deres videre vej i livet.

At skolens ledelse, lærere og pædagoger løbende er bevidste om vigtigheden af at formidle viden og kristen etik og moral i respekt for den differentierede kultur og virkelighed eleverne befinder sig i.

At eleverne dannes som mennesker og lærer, at de har ansvar for sig selv og andre mennesker i en kompleks verden i konstant forandring, og forstår, at deres valg i livet har konsekvenser for det enkelte menneske.

Skolens opgaver:

At give en kvalificeret undervisning, der er på mindst samme niveau, eller bedre, som der kræves i folkeskolen.

At forberede eleven til at leve i det danske samfund med ansvar, frihed, demokrati og folkestyre ved at give det indsigt i demokratiets spilleregler og muligheder ud fra et klassisk humanistisk dannelsesideal, hvor dannelse bliver til indsigt og erfaring.

At formidle faglig viden og kristen etik og moral i respekt for den differentierede kultur og virkelighed eleverne befinder sig i, så forskelligheder i køn, religion og etnicitet udnyttes til fælles gavn gennem dialog og samarbejde.

At uddybe og modne elevernes kendskab til troen ved at inspirere og understøtte det kristne fællesskab, således at eleven med glæde kan leve sit personlige kald i en oprigtig og virksom kærlighed overfor alle.


Den katolske skole i Danmark

af biskop Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke

 

Vor katolske Kirke har en lang og rig tradition inden for uddannelsesvæsenet. Kirkens engagement har i denne sammenhæng både tjent troens udbredelse og menneskets trang til forskning og dygtiggørelse, og som ethvert fællesskab har skolen også været et konkret sted, hvor de kristne værdier som næstekærlighed, respekt og solidaritet kunne virkeliggøres.

Vore hjemlige katolske skoler blev for de flestes vedkommende grundlagt som institutioner, der skulle støtte det katolske menighedsarbejde, være et supplement til forældrenes formidling af troen til deres børn samt på kristent grundlag danne børnene til livet i samfundet.

Meget i skolernes struktur, ledelsesform, vilkår og elevgrundlag har ændret sig siden oprettelsen; mange af de mest gennemgribende ændringer har fundet sted inden for de sidste årtier og har været ledsaget af store opbrud i samfundet.

Selv om skolernes situation således er blevet ændret, er en vigtig opgave den samme: inden for undervisning at muliggøre videregivelsen af katolsk tro og værdier.

For katolske elever skal skolerne stadig være en del af det katolske fællesskab, der under vore hjemlige forhold ofte er så svært at opretholde. I lang tid har vore skoler været åbne for andre kristne og i den seneste tid søges de også af mange medlemmer af ikke-kristne religioner. Dette stiller skolerne i en ny situation. Skønt vi kristne i de forskellige kirker endnu ikke kan glæde os over den fulde enhed, har vi dog mange fælles udfordringer og opgaver.

Det overordnede er, at ruste vore børn til at blive borgere i et samfund, som på mange måder er gledet bort fra det kristne fundament. Her kan vi komme langt på vort fælles grundlag, styrke hinanden i vor tro og vidne for verden om Kristi sandhed og kærlighed.

Fra: "Information om de katolske skoler", udgivet af Foreningen af Katolske Skoler i Danmark, 1996.