Sankt Pauls Skole, en katolsk privatskole.

Skolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse, samt Folkeskolens prøver (FP9) i slutningen af 9. klasse. Vi har et spor og en klassekvotient på 24-25 elever.

Skolen bygger på den kristne tro, og værdier som næstekærlighed, respekt og solidaritet udleves i skolens daglige virke. 

Vi ønsker at skabe en tryg atmosfære, fuld af glæde, faglig dygtighed og socialt engagement. Vi vil skabe betingelser for en udviklende undervisning med hensyntagen til det enkelte barn, men i lige så høj grad, at lære eleverne at respektere hinandens forskelligheder, og udnytte de mange muligheder den enkelte rummer til fælles bedste. 
  • Time- og fagfordeling i skoleåret 2017/2018. (fagfordeling)
  • I skoleåret 2014/2015 har vi oprettet et nyt fag ”Ressourcetimer/holdundervisning” for eleverne fra 1.-9. klasse. Faget ”Ressourcetimer/holdundervisning” læses med 2 ugentlige lektioner på 1.-9. klassetrin. I alle ”Ressourcetimerne" er både dansk- og matematiklærer til stede, og der vil være rig mulighed for at arbejde differentieret med fagene dansk og matematik, således at alle elever får det optimale udbytte ud af undervisningen. 
  • Vi tilbyder engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse.
  • Sankt Pauls Skole har et formaliseret samarbejde med Høje Taastrup Gymnasium. Høje Taastrup Gymnasium tilbyder således et valghold i Science for vores 8. klasse.
  • Skolens pædagoger og skolens lærere har gennem en længere årrække haft et tæt samarbejde omkring elevernes alsidige udvikling. Pædagogerne har siden 2009 fungeret som pædagogiske assistenter i indskolingen, og fra skoleåret 2014/2015 udvider vi dette samarbejde til alle klassetrin til og med 6. klasse. Pædagogerne indgår sammen med lærerne i den understøttende undervisning, som har til formål at understøtte den fag-faglige undervisning v.h.a. praktisk-musiske aktiviteter.
  • Vi bruger interaktive tavler i alle klasser, og eleverne medbringer selv egne computere fra 5. klasse.(PC-ordning)

Lektieværksted: Vi tilbyder lektiehjælp for eleverne fra 4.-6. klasse. Eleverne i bhkl.-3. klasse tilbydes lektiehjælp i Solstrålen, skolens SFO. Lektieværkstedet er som udgangspunkt frivillig, men for nogle elever er lektieværkstedet obligatorisk, efter lærerens anvisning.

 
Pædagogiske assistenter:  Udover at deltage i den understøttende undervisning, fungerer skolens pædagoger også som pædagogiske asistenter i 0.-3. klasse. Pædagogerne er således med i skolen om formiddagen, og om eftermiddagen møder børnene pædagogerne i SFOén.
Der er flere formål med dette tiltag. Et er ønsket om en større sammenhæng mellem skole og skolefritidsordning. Men det handler også om at lave en samlet indsats i forhold til børnene. Lærere og pædagogiske assistenter bidrager med hver sin faglighed, og vi mener, at det netop er i det samspil, vi kan tilbyde børnene det mest kvalificerede tilbud.
 
It- og medieundervisning: It- og medieundervisning er en integreret del af undervisningen på Sankt Pauls Skole. Skolen har en It- og medieplan, som lærerne kan vælge at hente inspiration fra til de enkelte klassetrin. Fra og med 5. klasse skal eleven selv medbringe sin egen bærbare PC, som arbejdsredskab. Undervisningen leder frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, som er nødvendige, når de skal videre i uddannelsessystemet.
Vi har interaktive tavler og computere i alle klasser, hvilket gør at undervisningen i stor udstrækning er interaktiv og digital.
 
                
 
Test: Vi tester eleverne fra bhkl.- 6. klasse i dansk to gange årligt, og i matematik 1 gang årligt. Formålene med dansk- og matematiktestene i klasserne er primært at have et udgangspunkt for vejledning/dialog omkring klassen og den enkelte elev. Det er dog vigtigt at slå fast, at en test aldrig fortæller hele sandheden om eleven/klassen. En test er imidlertid en vigtig strømpil som, sammenholdt med dansk-/faglærerens indsigt, kan være med til at tegne et billede af elevens/klassens faglige kompetencer.
Testene giver lærerne et værktøj i forhold til at målrette undervisningen i forhold til den enkelte elev og til klassen.
 
 
Specialundervisning: Folketinget vedtog den 17. december 2012 forslag nr. L 73 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv., hvilket medførte et nyt specialundervisningsbegreb som blev indført fra skoleåret 2013/2014. Det nye specialundervisningsbegreb indebærer, at specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand skal gives til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 12 ugentlige lektioner. Elever med et støttebehov under 12 ugentlige lektioner inkluderes nu i klasseundervisningen og modtager supplerende undervisning, ved eksempelvis undervisningsdifferentieringen og anden faglig støtte, i den daglige undervisning. Ud over den daglige undervisning kan skolen tilbyde intensive læsekurser, ekstra undervisning i matematik, to-sprogsundervisning samt et VAKS-forløb.
 
Årsplaner: Skolens læseplaner tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende læseplaner ”Fælles Mål”. Fælles Mål omfatter mål og indholdsbeskrivelser for børnehaveklassen samt fagformål, slutmål (centrale kundskabs- og færdighedsområder), trinmål og læseplaner for skolens fag og emner.
Derudover har skolen egne årsplaner, som detaljeret beskriver undervisningen i fagene på de forskellige klassetrin. Årsplanerne er opdelt i perioder, fokuspunkter, mål, handleplaner og opfølgning/evaluering. Årsplanerne udarbejdes én gang årligt og ligges på forældreintra, inden skoleårets første forældremøde.