Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

På Sankt Pauls Skole foregår der en løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Formålet med evalueringen er at skabe de bedste vilkår for, at det enkelte barn udvikler sig optimalt fagligt og socialt i overensstemmelse med skolens værdigrundlag og målsætning. Evalueringen ses som et redskab til at sætte sig nye mål og til at få pejlemærker til at gå mod disse mål.


Mål med evaluering

· at sikre at den enkelte elev får det bedst mulige udbytte af skolegangen, så det hele menneske styrkes både fagligt, socialt og personligt.

· at sætte nye mål for den enkelte elev og gøre klart hvilke forventninger/krav, der stilles til eleven i den kommende periode.

· at have et redskab i samarbejdet mellem den enkelte elev, lærerne og forældrene, til at understøtte drøftelsen af, hvordan forældrene kan støtte og hjælpe deres barn hjemme.


Evaluering i praksis

Der gennemføres løbende skriftlig og mundtlig evaluering i de enkelte klasser. Samtalen med eleverne er altid vigtigst, såvel i de enkelte lektioner som efter undervisningsforløb.

Større skriftlige opgaver tilbageleveres med en skriftlig og/eller mundtlig orientering til eleven.

Eleverne testes på 1.-6 klassetrin i faget dansk to gange årligt, og i faget matematik testes eleverne på 1.-6. klassetrin 1-2 gange årligt.

Klasseteams

De enkelte klasseteam evaluerer hver enkelt af klassens elever og opstiller mål og handleplaner for eleven. Hvis der er specifikke udfordringer på det faglige, adfærdsmæssige eller sociale plan, bruger klasseteamet skolens pædagogiske vejleder, specialundervisnings- og testlærere. I nogle tilfælde benytter vi rådgivning fra psykologen fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og der gøres status over udfordringens karakter og omfang samt den eventuelt igangværende indsats og handleplan.

Evaluering af det faglige standpunkt og arbejdsindsats 

Hvert år får eleverne skriftlige standpunktsbedømmelser, som kan fortælle hjemmet om deres barns sociale udvikling, faglige standpunkt og arbejdsindsats.

• For børnehaveklassen udarbejdes der et samtaleark til brug ved skole-/hjemsamtaler, som foregår to gange om året.

• 1. til 3. klasse udarbejdes der en samtalebog til brug ved skole-/hjemsamtaler, som foregår to gange om året.

• 4. klasse får en evalueringsbog, der udfyldes af elev og lærer. Dette danner udgangspunkt for skole-/hjemsamtaler, der foregår to gange om året.

• 5. klasse får en evalueringsbog, der udfyldes af elever og lærer. Denne danner udgangspunkt for en skole-/hjemsamtale. Derudover afholdes en individuel elev-/lærersamtale.

• 6. klasse får standpunktskarakterer tre gange om året. Derudover indbydes forældre til en skole-/hjemsamtale, og der afholdes en individuel elev-/lærersamtale.

• 7. klasse får standpunktskarakterer tre gange om året. Derudover indbydes forældre og elev til samtale med lærerne en til to gange om året. Der afholdes også individuelle lærer-elevsamtaler, som en del af evalueringen.

• 8.-9. klasse får standpunktskarakterer tre gange om året. Derudover indbydes forældre og elev til samtale med lærerne to gange om året. Der afholdes også individuelle lærer-elevsamtaler, som en del af evalueringen.

For 8. klasse er der en skriftlig og mundtlig årsprøve ved skoleårets slutning.

For 8. og 9. klasse afholdes der en skriftlig terminsprøve en gang om året.

På 9. klassetrin er der en obligatorisk projektopgave, hvor karakteren og/eller den skriftlige udtalelse kan vedlægges afgangsbeviset.


Skole-/hjemsamtaler:

Der afholdes skole-/hjemsamtaler i perioden mellem efterårsferien og 1. december. Ved samtalen evalueres flg. punkter: elevens faglige udbytte af undervisningen, elevens trivsel og det sociale samspil med klassekammeraterne. På mødet kan aftales konkrete mål i enkelte fag samt social udvikling/tiltag, som evalueres ved et senere møde mellem elev, lærer og forældre. Skole-/hjemsamtalen kan afholdes med eller uden eleven.


Årsplaner:

Lærerne udarbejder årsplaner i alle fag på de enkelte klassetrin. Årsplanerne udarbejdes omkring skolestart, og udleveres til forældrene, via intra, inden efterårets forældremøder.

I årsplanerne er der en evalueringsbeskrivelse af de enkelte undervisningsforløb.


Skolens samlede virksomhed og opfølgningsplan:

I henhold til lovgivningen kan skolen vælge mellem selvevaluering og et eksternt tilsyn, hvor tilsynet udføres af en certificeret tilsynsførende.

Sankt Pauls Skole har valgt, at skolens tilsyn udføres af en ekstern tilsynsførende. Tilsynsmodellen vælges af bestyrelsen og forældrekredsen på skolens årsmøde.

Den tilsynsførende besøger jævnligt skolen og overværer undervisningen. På skolens årsmøde redegøres for årets tilsyn og den tilsynsførendes rapport findes på skolens hjemmeside. 

I forlængelse af tilsynsførendes årlige tilsynsrapport vurderes det, om undervisningen lever op til indholdet i de mål og planer, skolen har opstillet samt om sidst udarbejdede tilsynsplan giver anledning til at udarbejde en opfølgningsplan.

"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted, counts." Albert Einstein.

Der er dog andet og mere end selve undervisningen, der indgår i skolens samlede virksomhed for eksempel de sociale kompetencer, der blandt andet kommer til udtryk i frikvarter, hytteture og lejrskoler, ligesom morgensang/morgensamling er væsentlige dele af skolens undervisningstilbud. Disse er dog svært målbare.

Noget andet af det, der er ikke er entydigt målbart er fx dannelse, empati, næstekærlighed, kammeratskab, sociale og menneskelige evner/karakterer. Da alt dette er en meget vigtig del af Sankt Pauls Skoles formål, er vi nødt til at operere med en oplevet opfyldelse af disse begreber. Hvordan opfattes dannelsen (bredt forstået) dels hos vores eksterne interessenter, rengøringspersonale, postbud, osv. samt naturligvis forældregruppen, personalet m.v.

Opfølgningsplan

I opfølgningsplanen beskrives, hvilke indsatsområder, der iværksættes på baggrund af evalueringen. I forbindelse med den eksterne certificerede tilsynsførendes besøg og efterfølgende tilsynsrapport, evaluerer ledelse og personale skolens samlede undervisning. Herefter udarbejdes en plan for opfølgning på evalueringen, det kan fx være i form af særlige indsatsområder, som så bliver meldt ud til forældrene via forældreintra.

Skolens evaluering af elevernes arbejdsmiljø, tryghed og trivsel

Hvert andet år foretager hver enkelt elev i skolen og i SFO'en en individuel vurdering af deres undervisningsmiljø/fritidsmiljø (SFO). 

Understøttelse af elevernes undervisningsmiljø/Antimobningsplan

Skolens antimobningspolitik skal til en hver tid kunne spejles i den daglige praksis og bestræbelser for at forhindre mobning.

APV - evaluering af personalets arbejdsmiljø, tryghed og trivsel

Der udarbejdes hvert tredje år en arbejdspladsvurdering, der dels skal afdække personalets fysiske arbejdsmiljø dels det psykiske arbejdsmiljø. Efterfølgende behandles APV'en hovedoverskrifter, med det formål at drage konklusioner, lave handleplaner og deadlines for disse.
 
Evaluering af daglig praksis og pædagogik via pædagogiske rådsmøder
 
Den daglige praksis og pædagogik evalueres løbende, på månedslige personalemøder. Derudvoer evaluerer lærerne internt på ugentlige klasseteam- og fagudvalgsmøder. Alle faste samt nye tiltag evalueres løbende, med henblik på at kunne justere, når der er behov for det.
 

Tests - løbende tests 

Stort set alle faglærere benytter sig af løbende test af elevernes udbytte af undervisningen.

8. klasse har i juni måned skriftlige årsprøver i dansk, matematik, engelsk og tysk samt 2 mundtlige årsprøver, der ”udtrækkes” af klasseteamet

 

Testning i danskfaget

Klassetrin

Efterår

Forår

0.kl.

Bogstavprøve 1.

Løbende igennem året bruges

Il-basis.

KTI - testen

1.kl

I december OS55 test, og efter jul kan LUS testen anvendes på enkelte elever.

Ordlæseprøve 1

2. kl.

 

Sætningsprøve 1

Slutning af 2. klasse DVO

3. kl.

 

Sætningslæseprøve 2

4. kl.

 

Tekstlæseprøve 4

5. kl.

 

Tekstlæseprøve 5

6. kl.

 

7.kl.

 

8.kl.

 

9.kl.

 

I løbet af hele skoleåret laves der læseprøver og retstavningsprøver på Gyldendal.

 

Læseløft:

  1. klasse: 20 uger fra jul til sommerferie.
  2. klasse: Elever, der stadig har behov for et læseløft – givet som kortere forløb.
  3. klasse: Elever, der har behov for et læse/stave træningskursus.

VAKS

  1. klasse: Efterår - Elever, der på baggrund af DVO testen er valgt ud til et VAKS forløb

Testlæreren giver en fyldestgørende, skriftlig tilbagemelding til klassens dansk-/klasselærer på baggrund af klassens testresultat. Endvidere tilbydes der læsekurser og VAKS (Valg afkodningsstrategi -  *se nederst)

Enkelte elever testes efter behov fx for stavevanskeligheder.

Der laves særligt tilrettelagte forløb for enkeltelever eller små grupper på baggrund af tests.

Matematik

Matematik evalueres gennem test/prøver i undervisningen efter hvert emneområde. Klassen testes i årets emner, inden sommerferien.

* VAKS er et undervisningsprogram, der er udviklet til ordblinde og personer med svære læse- og stavevanskeligheder. Vaks er en videreudvikling af det canadiske undervisningsprogram PHAST, hvor VAKS er tilpasset dansk ortografi og en dansk pædagogisk tradition. 

I VAKS undervises i 5 forskellige ordlæse- og afkodningsstrategier, der hver er særligt velegnede til ord med bestemte strukturer. Derved læres en bevidst metakognitiv tilgang til eget læsearbejde.

Næste evaluering

Skolens næste evaluering af den samlede undervisning bliver i forlængelse af næste tilsynsrapport fra den eksterne, certificerede tilsynsførende.